Statut

 

Zarząd:

Prezes: Ewa Staszak

Skarbnik: Ewa Walczak

Sekretarz: Krzysztof Frąckowiak

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

Rozdział II

Cele i sposoby ich realizacji

Rozdział III

Członkowie- prawa i obowiązki

Rozdział IV

Organy Stowarzyszenia

Zarząd

Walne zgromadzenie

Komisja Rewizyjna

Rozdział V

Fundusze i Majątek Stowarzyszenia

Rozdział VI

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 

 

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 • 1

Stowarzyszenie nosi nazwę : Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych „Pokochaj Mnie” –i jest organizacją pozarządową o celach nie zarobkowych.

 • 2

Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (DZ.U.Nr.20, poz. 104 z późń. zm.) oraz niniejszego statusu.

 • 3

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

 • 4
 1. Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dla właściwego realizowania swoich celów, Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami kraju.
 • 5

Siedzibą Stowarzyszenia jest lokal w Chociczy Małej 19a, 62-300 Września.

 • 6
 1. Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznaczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Prawo do używania nazwy i symbolu graficznego jest zastrzeżone i przysługuje wyłącznie Stowarzyszeniu.
 • 7

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o tym samym lub podobnym charakterze działania.

 • 8

Stowarzyszenie opiera swoja działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudnić pracowników.

 • 9

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarcza według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia, służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału miedzy jego członków. W momencie gdy Stowarzyszenie podejmie uchwałę o prowadzeniu działalności gospodarczej.

 

Rozdział II

CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI

 • 10

Celem stowarzyszenia jest:

 1. Integracyjne działania mające na celu rozwój kontaktów międzyludzkich.
 2. Reprezentacja interesów Stowarzyszenia.
 3. Udzielanie wszechstronnej pomocy rodzicom zastępczym.
 4. Promowanie rodzicielstwa zastępczego i adopcji oraz poprawa ich wizerunku.
 5. Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji rodzinnej oraz wyrównywanie szans tych dzieci i osób.
 6. Reprezentowanie i obrona interesów rodzin zastępczych wobec organów administracji państwowej i samorządowej oraz innych instytucji.
 7. Pozyskiwanie środków na realizację celów statutowych.
 8. Propagowanie i tworzenie ruchu zastępczego rodzicielstwa dla dzieci i młodzieży osieroconej, osamotnionej i odrzuconej.
 9. Działania na rzecz niepełnosprawnych wychowanków
 10. Prowadzenie działań profilaktyczno-zapobiegawczych niepowodzeniom rodzinnym i osobistym w środowiskach będących w kręgu zainteresowań Stowarzyszenia.
 11. Pomoc w usamodzielnianiu się wychowanków poprzez mobilizację instytucji.
 12. Organizacja świetlic środowiskowych.
 13. Działalność charytatywna:
 14. a) wspieranie w zdobywaniu przysługujących wychowankom rodzin zastępczych mieszkań i funduszy.
 15. b) nadzór nad powierzonymi im lokalami i funduszami
 16. Organizacja świetlic środowiskowych.
 17. Patronat medialny.
 • 11

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Wzajemną pomoc i współpracę członków Stowarzyszenia.
 2. Prowadzenie Zawodowych Rodzin Zastępczych wraz z systemem przygotowania rodziców i dzieci do utworzenia rodziny zastępczej.
 3. Tworzenie i wspieranie rodzin zastępczych.
 4. Tworzenie ruchu osób aktywnie działających rodzinnej pieczy zastępczej.
 5. Czuwanie nad przestrzeganiem zasad etyki, godności, uczciwości i sumienności wśród rodzin zastępczych.
 6. Kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia.
 7. Bieżące prowadzenie sprawa stowarzyszenia.
 8. Dysponowanie funduszami na cele reprezentacyjne Stowarzyszenia w celu pozyskania sponsorów, dotacji, grantów.
 9. Współprace z organami administracji państwowej i samorządowej oraz osobami i instytucjami w Polsce i zagranicą.
 10. Podnoszenie kwalifikacji rodzin zastępczych, poprzez kursy, szkolenia, sympozja, konferencje.
 11. Podnoszenie standardu życia dzieci przebywających w systemie rodzinnej pieczy zastępczej.
 12. Organizowanie wsparcia terapeutycznego i resocjalizacyjnego
 13. Organizowanie zaopatrzenia w artykuły żywnościowe i odzież rodzin zastępczych.
 14. Organizowanie wypoczynku dla rodzin zastępczych i adopcyjnych wraz z dziećmi.
 15. Inspirowanie i prowadzenie przedsięwzięć integrujących członków Stowarzyszenia takich jak imprezy o charakterze kulturalnym, towarzysko-rekreacyjnym z udziałem dzieci i młodzieży.
 16. Organizowanie imprez o charakterze charytatywnym jak konkursy, aukcje, loterie i zbiórki publiczne w formie darowizn pieniężnych.
 17. Współprace z pokrewnymi stowarzyszeniami i organizacjami w Polsce i za granica.
 18. Wydawanie własnego, specjalistycznego czasopisma i samodzielnych publikacji.

 

Rozdział III

CZLONKOWIE – ICH PRAWA I OBOWIAZKI      

 • 12

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. Zwyczajnych
 2. Wspierających
 3. Honorowych
 • 13

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie jest pozbawiona praw publicznych, która złoży wypełnioną deklaracje członkowską i zostanie przyjętą przez Zarząd. 

 • 14

Członkowie zwyczajni powinni:

 1. Aktywnie uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia.

2.Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia.

 1. Uczestniczyć głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu.
 2. Zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia.
 3. Korzystać z pomocy Stowarzyszenia.

 

 • 15

Do obowiązków członków zwyczajnych należy:

1.Przestrzeganie postanowień statutu i uchwal władz Stowarzyszenia.

2.Czynne uczestnictwo w realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

3.Regularne opłacanie składak członkowskich.

 • 16
 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna lub prawna zainteresowana merytoryczna działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje pomoc finansowa lub rzeczowa i zostanie przyjęta przez zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.
 2. Członek wspierający ma prawo zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia także brać udział w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym.
 3. Członek wspierający jako osoba prawna, działa przez swego przedstawiciela.
 • 17
 1. Członkiem honorowym może zostać osoba nie będąca członkiem zwyczajnym lub wspierającym, za wniesienie szczególnych zasług w rozwój stowarzyszenia.
 2. Tytuł członka honorowego, stanowiący najwyższą godność Stowarzyszenia nadaje Walne Zebranie Członków.
 • 18

1.Utrata członkostwa Stowarzyszenia następuje w razie:

 1. a) Śmierci członka.
 2. b) Wystąpienia członka ze Stowarzyszenia.
 3. c) Skreślenia z listy członków Stowarzyszenia.
 4. d) Wykluczenia członka ze Stowarzyszenia.
 5. Zamiar wystąpienia członka ze Stowarzyszenia lub rezygnacji zgłoszony funkcji winny być zgłoszony Zarządowi na piśmie, z 2-miesiecznym okresem wypowiedzenia.

3.Skreslenie z listy członków Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Zarządu w razie:

 1. a) Nie płacenia składek członkowskich przez okres co najmniej 6 miesięcy.
 2. b) Utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
 3. c) Nieobecności na 3 kolejnych spotkaniach, na podstawie listy obecność, będącej załącznikiem spotkania lub Walnego Zgromadzenia.
 4. Wykluczenie członka ze Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Zarządu w razie:
 5. a) Nie przestrzegania przez członka postanowień statutu, regulaminów i uchwal władz Stowarzyszenia.
 6. b) Działania na szkodę stowarzyszenia.
 7. c) Utraty praw obywatelskich w wyniku prawomocnego orzeczenia Sadu.
 8. d) Na pisemny umotywowany wniosek co najmniej 10 członków Stowarzyszenia z przyczyn określonych ppkt. a) b).

 

Rozdział IV

ORGANY STOWARZYSZENIA

 • 21

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zgromadzenie.
 2. Zarząd.
 3. Komisja Rewizyjna.
 • 22

Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w tajnym głosowaniu bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 • 23
 1. Jeżeli statut nie stanowi inaczej, uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej polowy członków uprawnionych do glosowania.
 2. W przypadku zmniejszenia liczby członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w okresie trwania kadencji, władzom przysługuje prawo doboru nowych członków, z tym że liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć jednej trzeciej liczby członków pochodzących z wyboru.
 • 24

Uchwały władz Stowarzyszenia, o ile statut nie stanowi inaczej podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.

 • 25

W przypadku braku quorum na pierwszym posiedzeniu Walnego Zgromadzenia, Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, 30 minut później następuje drugie posiedzenie, w którym głosowanie odbywa się zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych na sali. Dotyczy to także głosowań s sprawie wyboru członków Stowarzyszenia.

 

Rozdział IV

 1. WALNE ZGROMADZENIE
 • 26

Najwyższą Władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie

 • 27
 1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd nie później niż do 30 czerwca każdego roku. Raz w roku zwołuje sprawozdawcze i co cztery jako sprawozdawczo -wyborcze.

3.O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Zarząd zawiadamia członków Stowarzyszenia pisemnie, co najmniej na czternaście dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

 • 28
 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:
 2. a) z własnej inicjatywy.
 3. b) na zadanie Komisji Rewizyjnej
 4. c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia w terminie 1 miesiąca od otrzymania wniosku.
 5. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały tylko sprawach, dla których zostało zwołane i zostały one przedstawione w porządku obrad, chyba że wszyscy członkowie Stowarzyszenia obecni na posiedzeniu wyrażą zgodę na rozszerzenie obrad.
 6. Pracami Walnego Zgromadzenia kieruje Przewodniczący, a protokółuje Sekretarz wybierani każdorazowo przez uczestników Walnego Zgromadzenia.
 • 29

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

 1. Uchwalenie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia(merytorycznych i finansowych).
 2. Podejmowanie uchwal w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 3. Wybór prezesa i członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej
 4. Ustalanie wysokości składek członkowskich
 5. Podejmowanie uchwal w sprawach zmian statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
 6. Rozpatrywanie spraw należących do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

 

Rozdział IV

 1. B) ZARZĄD
 • 30
 1. Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnym Zgromadzeniem
 2. Zarząd składa się z Prezesa, Wiceprezesa i dwóch członków, spośród których wybiera się sekretarza i skarbnika.
 3. Osobami uprawnionymi do reprezentowania Zarządu są prezes i w-ce prezes.

4.Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa, w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

 • 31

Członkiem Zarządu nie może być osoba która była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 • 32

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działania w jego imieniu.
 2. Gospodarowanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach uprawnień przyznawanych przez Walne Zgromadzenie.
 3. Realizowanie Uchwał Walnego Zgromadzenia.
 4. Sporządzanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia.
 5. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia.
 6. Uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia.
 7. Przyjmowania, skreślania i wykluczania członków zwyczajnych i wspierających.
 8. Ustalanie składek członkowskich.
 9. Odwołanie członka Zarządu w przypadku jego pisemnej rezygnacji.
 10. Podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych dla innych organów Stowarzyszenia.
 • 33
 1. Od uchwały Zarządu w sprawie, przyjęcia, wykluczenia ze Stowarzyszenia, przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia. Członek zostaje o niej poinformowany w ciągu dwóch tygodni od chwili jej podjęcia. Członkowi przysługuje prawo odwołania w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia. Odwołanie rozpatruje Walne Zgromadzenie na najbliższym posiedzeniu.
 2. Uchwała Zarządu w pozostałych przypadkach utraty członkostwa jest ostateczna.

 

 

Rozdział IV

 1. C) KOMISJA REWIZYJNA
 • 34

Komisja Rewizyjna jest organem nadzorczym Stowarzyszenia i jest niezależna od Stowarzyszenia

 • 35
 1. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być jednocześnie członkiem Zarządu.
 2. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być ponadto osoba, która jest skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 • 36

Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się co najmniej raz w roku lub na wniosek przewodniczącego albo dwóch członków Komisji Rewizyjnej w terminie 14 dni od zgłoszenia wniosku.

 • 37
 1. Komisja Rewizyjna skalda się z trzech członków, spośród których wybiera przewodniczącego Komisji.
 2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy;
 3. a) kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia.
 4. b) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli.
 5. c) wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 6. d) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swojej działalności oraz występowanie z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu.

Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

 

Rozdział V

FUNDUSZE I MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

 • 38

Majątek Stowarzyszenia stanowią składniki nabyte w trakcie trwania Stowarzyszenia.

 • 39

Majątek Stowarzyszenia powstaje w szczególności z:

 1. Wpływów ze składek członkowskich.
 2. Darowizn, subwencji, dotacji.
 3. Dochodów ze zbiórek, aukcji, przetargów i ofiarności publicznej.
 • 40
 1. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca pierwszego kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki wg. zasad określonych przez Zarząd, miesiąca uchwalonym przez siebie regulaminie.
 2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansowa oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Oświadczenia woli w sprawach majątkowych Stowarzyszenia składają dwie osoby: Prezes oraz jeden z członków Zarządu. W innych sprawach wymagane są podpisy Prezesa i Sekretarza Zarządu.

 

Rozdział VI

ZMIANA STATUTU I ROZWIAZANIE STOWARZYSZENIA

 • 41
 1. Uchwale w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie kwalifikowaną większością głosów 2/3 przy obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do glosowania.
 2. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa sposób likwidacji, osobę likwidatora oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.